Raspunderea disciplinara

Art.67. Practicienii  de medicină complementară şi/ sau alternativă prevăzuţi la art.44 alin (1) şi (2) răspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, a Codului de etică şi deontologie profesională a practicienilor de medicină complementară şi/ sau alternativă a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Practicienilor de Medicină Complementară şi/ sau Alternativă din România, precum şi pentru erori profesionale săvârşite în exercitarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară şi/ sau alternativă.   

Art.68. (1) Procedurile de sancţionare, sancţiunile şi condiţiile de reabilitare se stabilesc prin Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Practicienilor de Medicină Complementară şi/ sau  Alternativă din România.

(2) Pierderea calităţii de membru al Colegiului Practicienilor de Medicină Complementară şi/ sau  Alternativă din România conduce la retragerea autorizaţiei de liberă practică a activităţilor şi practicilor de medicină complementară şi/sau alternativă de către direcţia de sănătate publică emitentă.

(3) Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Practicienilor de Medicină Complementară şi/ sau Alternativă din România potrivit prezentei legi, nu exclude răspunderea penală, contravenţională sau civilă, conform prevederilor legale.

Art.69.Împotriva deciziei de sancţionare a Colegiului Practicienilor de Medicină Complementară şi/ sau  Alternativă din România practicianul de medicină complementară şi/sau alternativă poate formula  acţiune în anulare la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art.70. (1)  În cadrul Colegiului Practicienilor de Medicină Complementară şi/ sau Alternativă din România  se înfiinţează şi funcţionează o comisie de disciplină şi comisii de specialitate pentru fiecare din domeniile de exercitare a activităţilor şi practicilor  de medicină complementară şi/ sau alternativă prevăzute în anexa 2.

(2) Atribuţiile comisiilor prevăzute la alin (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Practicienilor de Medicină Complementară şi /sau Alternativă din România.

Art. 71. (1) Situaţiile care atrag răspunderea disciplinară a practicienilor de medicină complementară şi/ sau alternativă se judecă de către comisia de disciplină a Colegiului Practicienilor de Medicină Complementară şi/ sau Alternativă din România şi, după caz de către comisia de disciplină a Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Medicilor Dentişti din România, şi respectiv de către comisia de disciplină a Colegiului Farmaciştilor din România la sesizarea pacienţilor prejudiciaţi şi /sau a aparţinătorilor acestora.

(2) Persoana care a făcut sesizarea va fi informată cu privire la soluţionarea cauzei de către comisia de disciplină.

(3) Deciziile Colegiului Practicienilor de Medicină Complementară şi/ sau Alternativă din România cu privire la situaţiile prevăzute la art. 14 lit b)-e) sau la oricare din situaţiile care se soldează cu suspendarea exercitării profesiei se comunică direcţiei de sănătate publică emitentă a autorizaţiei de liberă practică a activităţilor şi practicilor de medicină complementară şi/ sau  alternativă,  Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, angajatorului.